Posts

Income tax Calculator/Anticipatory tax calculator for FY 2023-24 (AY 2024-25)

Income tax slabs for FY 2023-24 (AY 2024-25) 

Income tax calculator/ Anticipatory Tax calculator 2023-24 FY
babu vadukkumchery 2023-24 Financial year (2024-25 AY) 


(Updated on 24 - Feb -2024)
മുകളിൽ കാണുന്ന download button ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Windows 10, 11 Operating system ത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തുടക്കത്തിൽ നേരിടുന്ന തടസം ഒഴിവാക്കാൻ, Ectax ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒപ്പം ലഭിച്ച PDF Help file വായിക്കുക

മലയാളം / ഇംഗ്ലീഷ് മെനുവില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ട് 2023-24 സാമ്പത്തീക വർഷത്തെ നികുതി മുൻകൂർ കണക്കാക്കുന്നതിന് ഈ സംവിധാനം കൊണ്ട് കഴിയും 

(Tax calculator /Anticipatory Income tax calculator for UGC Scale college teachers and other Kerala Govt / other state employees / Private employees) 

Download the Malayalam/English menu based Income tax estimator ( for UGC and Kerala Govt. scale employees. The tool is designed to prepare Income tax statements for the financial year 2023-24(AY 2024-25) The version is suited to select the best choice of tax planning, that is whether to choose the Old Regime or New Regime of Tax rate, considering the special provision introduced in the new budget.

2023 ലെ ബജറ്റ് പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയിൽ ആദായ നികുതി സ്ലാബുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത് പ്രകാരം ഒരു സാധാരണ ശമ്പളക്കാരന് കഴിഞ്ഞ വര്ഷം പിൻതുടർന്ന Old Regime നിരക്കുകളോ പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട New Regime നിരക്കുകളോ ഏതാണ് അനുയോജ്യമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം. ഒരിക്കൽ ഒരു രീതി സ്വീകരിച്ച ശേഷം മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുന്നതിൽ തടസമില്ല (സാധാരണ ശമ്പളക്കാരന്റെ കാര്യമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക)

New Regime കാര്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ മോടിപിടിപ്പിച്ചു ആകർഷകമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Old Regime ‘പഴയ കുപ്പിയിൽ’ തന്നെയാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ 

New tax regime

അടിസ്ഥാന ഇളവ് പരിധി 2.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് 3 ലക്ഷം രൂപയായി ബജറ്റിൽ ഉയർത്തി. 2023 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ആദായ നികുതി സ്ലാബുകൾ ഇതാ.
Income Rs

New Regime tax rate

Up to Rs. 3,00,000

Rs. 3,00,001 to Rs. 6,00,000

5%

Rs. 6,00,001 to Rs. 9,00,000

10%

Rs. 9,00,001 to Rs. 12,00,000

15%

Rs. 12,00,001 to Rs. 15,00,000

20%

Above Rs. 15,00,000

30%

Education cess 4% of tax

 

New Regime ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റങ്ങൾ 

പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നതിനായി പ്രഖ്യാപിച്ച മാറ്റങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു: 

•New Regime

കഴിഞ വർഷം, വകുപ്പ് 87A പ്രകാരമുള്ള നികുതി റിബേറ്റ് ആനുകൂല്യം നേടാൻ, ഒരുവനു ടാക്സബിൾ ഇൻകം  5 ലക്ഷം രൂപയിൽ മേലെ ആയാൽ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇനി മുതൽ, taxable income  എഴു ലക്ഷം കവിയാത്ത ആർക്കും 87 A റിബെറ്റ് അനുകൂല്യം നേടാം ( ഇതു വഴി, വരുമാനം 7 ലക്ഷം കവിയാത്ത ഒരാൾക്ക് നികുതി നൽകേണ്ടതില്ലാതെ വരുന്നു.) അതായത്, നികുതി റിബേറ്റ് 12,500 രൂപയിൽ നിന്നു  25,000 രൂപ ആയി വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നു സാരം. 

പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയിൽ അടിസ്ഥാന ഇളവ് പരിധി 2.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് 3 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തി.

പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ആദായനികുതി സ്ലാബുകളുടെ എണ്ണം ആറിൽ നിന്ന് അഞ്ചായി കുറച്ചു

ശമ്പളക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴിൽ 50,000 രൂപയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഏർപ്പെടുത്തി. മുൻപ് New Regime പ്രകാരം ഈ ഡിഡക്ഷൻ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല

കുടുംബ പെൻഷൻകാർക്ക് പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴിൽ 15,000 രൂപയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാം

പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴിൽ ഉയർന്ന സർചാർജ് നിരക്ക് 37% 25% ആയി കുറച്ചു

Professional Tax, Entertainment Allowance, HRA, Employee NPS Contribution, Housing Loan interest, Deductions, 80 C , Chapter VI-A യിലെ മറ്റു കിഴിവുകള്‍ SB deposit കളുടെ നിഷേപങ്ങളുടെ പലിശക്ക് കിടിയിരുന്ന കിഴിവ്(Post office SB ഒഴികെ)  തുടങ്ങിയവ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഓപ്ഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക്  അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ചുമ്മാ പറഞ്ഞാല്‍  Gross Income ൽ നിന്നും  Standard deduction  കുറച്ച തുകയാണ്  ഇവിടെ ടാക്സബിള്‍ ഇന്‍കം ആയി പരിഗണിക്കപ്പടുന്നത്

option സ്വീകരിച്ചാല്‍, പ്രായം കൂടുന്ന മുറക്ക് നികുതി കുറവ് ലഭ്യമാക്കുന്ന സമ്പ്രദായമായ    സാധാരണ വ്യക്തിസീനിയര്‍ സിറ്റിസണ്‍സൂപ്പര്‍സീനിയര്‍ സീറ്റിസണ്‍ എന്നിങ്ങനെ വേര്‍തിരിവുകളൊന്നും ലഭിക്കില്ല. എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരേ നിരക്ക്. ന്യൂ ജന്‍ പിള്ളാരെയും 80 കഴിഞ്ഞ ‘സൂപ്പര്‍അവശനേയും’ ഒരു ട്രാക്കില്‍ ഓടിപ്പിക്കും.

കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും New Regime തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക്  കാര്യമായ രീതിയിലുള്ള സ്വീകരണം ലഭിക്കുമവിധമാണ് ഇത്തവണ നടത്തിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ 

OLD REGIME

2021-22 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലും 2022-23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലും നമ്മള്‍ അനുവര്‍ത്തിച്ചു പോന്ന നിരക്കാണ് ഇത്.


ഈ  രീതിയില്‍ വ്യക്തികളെ, സാധാരണ വ്യക്തിസീനിയര്‍ സിറ്റിസണ്‍സൂപ്പര്‍ സീനിയര്‍ സീറ്റിസണ്‍ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങള്‍  ആക്കി തിരിച്ച് ഓരോ വിഭാഗത്തിനും വ്യത്യസ്ത നികുതി സ്ലാബുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ വരുമാനത്തില്‍ നിന്നും  വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കിഴിവുകള്‍ കുറച്ചതിന് ശേഷമാണ് ടാക്സബിള്‍ ഇന്‍കം കണക്കാക്കുന്നത്. Standard Deduction, Professional Tax, Entertainment Allowance, HRA, NPS Contribution, Housing Loan interest Deductions, 80 C, Chapter VI-A യിലെ മറ്റു കിഴിവുകള്‍ തുടങ്ങിയവ കുറച്ചു ഭീമമായി താഴ്ത്തപ്പെട്ട വരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നികുതി കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതുമൂലം   പരമാവധി നിക്ഷേപങ്ങള്‍ നടത്തി  നികുതി കുറക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത നിലവിലുണ്ട്. നിരക്കുകള്‍ ചുവടെ .


ഈ ഓപ്ഷന്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം
 2021-22, 2023-24  സാമ്പത്തീക വര്ഷങ്ങളിൽ  നമ്മള്‍ നേടിയിരുന്ന എല്ലാ ഇളവുകളും അതേപടി ഈ വര്‍ഷവും അനുഭവിക്കാന്‍ കഴിയുന്നു. ഇളവുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ എന്താണെന്ന്  ചുവടെ ലിങ്കിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.

Click here to know more about old Regime rate and deductions

ഈ കുറിപ്പ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളോടെ തുടർ ദിവസങ്ങളിൽ പരിഷ്കരിക്കുന്നതാണ്

Income tax calculator 2024
babu vadukkumchery 2023-24 Financial year (2024-25 AY)


Income tax calculator 2023
To download Income tax calculator for the financial year 2022-23 (2023-24AY)
ECTAX 2023

Post a Comment