അപ്പങളെല്ലാം ഒന്നിച്ചു ചുട്ടാല്‍ പുലിവാലാകുമോ.......?

/
3 Comments
TDS WRITEUP  download ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്
മാസം തോറും ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും നികുതി (TDS) കുറച്ചില്ലെങ്കില്‍ കുഴപ്പമാകുമോ..? 
ങ്കള്‍ ഓഫീസ് മേലികാരിയോ ക്ലാര്‍ക്കോ ഓഫീസിലെ ടാക്സ് സംബന്ധമായാര്ള്‍ നക്കുന് വ്യക്ിയങ്കില്‍ ലം വായിക്കാന്‍ മുകിലെ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് െയ്യുക.

 

 You may also like

3 comments:

babuvadukkumchery@gmail.com